mini logo

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Instituţie permanentă de arbitraj, alternativă la instanţa de judecată

PROFILUL INSTITUȚIEI

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție arbitrală permanentă, alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Acesta este abilitat să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane juridice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea să fi încheiat în prealabil, în scris, o convenţie arbitrală.

Competenţa teritorială a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este nelimitată, pot fi supuse arbitrajului atât litigii naționale, cât și internaționale.

 Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI PENTRU JUSTIȚIABILI

Profesionalism

Arbitrii din cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt profesionişti, care au dobândit această calitate ca urmare a unui examen de admitere riguros. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor.

Celeritate și Confidențialitate

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat soluționează orice litigiu, indiferent de complexitatea lui într-un termen de cel mult 6 luni, sub sancţiunea ”caducităţii arbitrajului„, cu excepţia cazului în care părţile prevăd în mod expres altfel. De asemenea, termenul de pronunţare pentru tranzacţii sau pentru acordurile de mediere este de maxim două săptămâni.

Cheltuieli Reduse

Taxele arbitrale ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt cu mult mai mici decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele de timbru judiciar. Totodată, reducerea cheltuielilor operează şi în privinţa expertizelor efectuate prin intermediul partenerilor noştri.

Egalitate de șanse și Tratament

Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat asigură părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Respectul faţă de părţi şi justa soluţionare a cauzei sunt de maximă importanţă.

Posibilitatea de a Opta

Judecarea litigiului poate să se facă de un arbitru unic ori de mai mulţi arbitri, cu condiţia ca numărul acestora, incluzând şi supraarbitrul, să fie impar. De asemenea, părțile au posibilitatea să desemneze arbitrii care să le judece cauza.

Procedură Flexibilă

Având în vedere competenţa teritorială nelimitată şi faptul că, de multe ori, problemele cotidiene îngreunează participarea părţilor la şedinţele de judecată, în procedura arbitrală prezenţa părţilor nu este obligatorie. Totodată, şedinţele de judecată şi audierea martorilor pot avea loc şi în alte locuri decât la sediul tribunalului.

SERVICII

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este competent să judece orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Astfel, în cadrul tribunalului pot fi soluționate: litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale), litigiile de muncă, litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale, litigiile referitoare la protecţia consumatorului, litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.), litigiile rezultate din raporturile de vecinătate; latura civilă din cauzele penale.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI PENTRU STATUL ROMÂN

Degrevarea instanțelor de judecatĂ

Prin preluarea de către tribunalele arbitrale a unei părți din dosarele civile scade numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Crește calitatea actului de justiție

Primul beneficiu al reducerii numărului de dosare este faptul că judecătorii vor avea un număr mai mic de dosare de instrumentat și vor acorda mai multă atenție cauzelor repartizate. Totodată, se va reduce termenul de soluționare a acestora.

Scăderea numărului de sancțiuni aplicate de CEDO României

Arbitrajul este o jurisdicție cu caracter privat, statul român nemaifiind responsabil pentru erorile și neregulile înregistrate pe parcursul instrumentării cauzelor.

UNDE NE GĂSIȚI

Adresa

Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, sc. A, parter, ap. 1

TELEFON

0733 046 033

EMAIL

arbitraj.institutionalizat@gmail.com

vlaicu_rodica@yahoo.com

PAGINILE NOASTRE

Tribunalul de Arbitraj pe Facebook

Website „Asociația de Arbitraj Instituționalizat”