STATUTUL ARBITRILOR TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Capitolul I. Dispoziţii generale

ART. 1
Arbitrajul este activitatea jurisdicțională, alternativă la instanța de judecată,
desfășurată de arbitri în scopul înfăptuirii justiţiei.

Arbitrajul desfășurat la nivelul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituțioalizat
(denumit în continuare Tribunalul) este o activitate confidențială, care se desfășoară
potrivit Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
(denumite în continuare Regulile de Procedură ale Tribunalului)

Activitatea de arbitraj se desfășoară în sediul central și în sediile zonale
ale Tribunalului. Pe cale de excepție, la solicitarea și cu acordul tuturor părților
din litigiile aflate pe rolul Tribunalului ședințele de arbitraj pot fi organizate
și în alte locații decât sediile Tribunalului.

 

Capitolul II. Arbitrii

ART. 2

Poate fi arbitru în cadrul Tribunalului orice persoană fizică, cetăţean român sau străin, care:

 1. are capacitatea deplină de exerciţiu;

 2. este licenţiată în domeniul juridic (pe cale de excepție, în funcție de necesitățile de personal ale Tribunalului, pot deveni arbitri și persoanele care sunt licențiate în alt domeniu);

 3. se bucură de o bună reputaţie;

 4. este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;

 5. nu  a fost condamnată definitiv pentru comiterea unei infracţiuni;

 6. a promovat examenul de intrare în profesie;

 7. a urmat cursul de pregătire inițială a arbitrilor;

 8. a depus Jurământul de arbitru.

 

ART.3

 1. Pentru a desfășura activități de arbitraj, arbitrii trebuie să fie înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat (denumit în continuare Tabloul Arbitrilor).

 2. Tabloul Arbitrilor cuprinde trei secțiuni: Secțiunea „activi”, Secțiunea „inactivi” și Secțiunea „suspendați”

 3. În Tabloul Arbitrilor, Secțiunea „activi”, sunt înscriși arbitrii care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din prezentul Statut, au taxa profesională achitată la zi și pot fi desemnați să soluționeze litigiile aflate pe rolul Tribunalului.

 4. În Tabloul Arbitrilor, Secțiunea „inactivi”, sunt înscriși arbitrii care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din prezentul Statut, au taxa profesională achitată la zi, dar îndeplinesc funcții sau exercită profesii incompatibile cu profesia de arbitru sau au depus o cerere pentru a fi înscriși în Secțiunea „inactivi”.

 5. În Tabloul Arbitrilor, Secțiunea „suspendați”, sunt înscriși arbitrii care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de art. 2 alin. 1 din prezentul Statut, dar nu au taxa profesională achitată la zi sau se află în una din situațiile de suspendare a calității de arbitru al Tribunalului, prevăzute la 18 din prezentul Statut.

 6. Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat se actualizează semestrial.

 

ART.4

 1. Arbitrii sunt numiți de părți.

 2. Arbitrii nu sunt reprezentanţii părţilor care i-au desemnat. Relaţiile dintre arbitri şi părţi se bazează pe imparțialitate, onestitate, probitate, corectitudine şi confidenţialitate.

 3. Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform convenţiei arbitrale, iar în lipsa unor asemenea dispoziţii, potrivit Regulilor de Procedură ale Tribunalului.

 4. Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute de lege pentru recuzarea judecătorilor, respectiv de art. 44 Cod proc. civ., coroborat cu art. 42 Cod proc. civ. Poate constitui o cauză de recuzare şi neîndeplinirea condiţiilor de calificare sau a altor condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în convenţia arbitrală.

 

ART.5

 1. În exercitarea atribuțiilor ce le revin arbitrii sunt independenţi şi se supun doar legii. Verificarea hotărârilor arbitrale din punct de vedere a îndeplinirii condițiilor de formă și fond de către conducerea Tribunalului Permanent de Arbitraaj Instituționalizat nu reprezintă imixtiune în activitatea arbitrilor.

 2. Arbitrii trebuie să fie imparţiali, având libertate deplină în soluţionarea cauzelor deduse judecăţii, în conformitate cu legea şi în mod imparţial, cu respectarea egalităţii de arme şi a drepturilor procesuale ale părţilor. Arbitrii trebuie să ia decizii fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi.

(3) Scopul independenţei arbitrilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil, având la bază doar aplicarea legii.

(4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa arbitrilor.

 

 ART. 6

Arbitrii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii și al imparţialităţii.

 

 ART. 7

(1) Arbitrii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora.

(2) Arbitrii trebuie să se asigure, în toate stadiile unui proces, că drepturile şi libertăţile individuale sunt garantate şi că ordinea publică este protejată.

(3) Arbitrii nu pot refuza să judece un litigu pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

 

ART. 8

Arbitrii de pe Tabloul Arbitrilor au un statut unic şi se disting între ei numai prin competenţă.

 

Capitolul III. Dobândirea calității de arbitru al Tibunalului 

 

 ART. 9

 1. Calitatea de arbitru al Tribunalului se obține prin parcurgerea etapelor prevăzute în Regulamentul de dobândire a calității de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Inatituționalizat, actualizat pentru fiecare

 2. Regulamentul de dobândire a calității de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Inatituționalizat se publică pe pagina de internet a Asociației de Arbitraj Instituționalizat și/sau a Tribunalului.

 

ART.10

 1. Arbitrii Tribunalului care nu au parcurs cursul de pregătire inițială privind procedura arbitrală sunt obligați ca în termen de un an de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Statut să parcurgă cursul de pregătire inițială organizat de către Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România.

 2. Fac excepție de la cele precizate la paragraful anterior arbitrii care predau cursurile de inițiere și perfecționare a arbitrilor în considerarea faptului că aceștia pregătesc doctrina și jurisprudența pentru formarea arbitrilor înscriși.

 3. Refuzul participării la cursul de pregătire inițială atrage suspendarea calității de arbitru al Tribunalului.

 

ART.11

Calitatea de arbitru al Tribunalului se dobândește prin hotărâre a Consiliului Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat (denumită în continuare Asociația) pe lângă care funcționează Tribunalul.

 

ART.12

(1) Înainte de a fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor, arbitrii sunt obligați să depună Jurământul care are următorul conținut: „Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de arbitru cu cinste și demnitate! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

 1. Refuzul depunerii Jurământului sau neparticiparea la Ceremonia depunerii Jurământului atrage, de drept, neînscrierea pe Tabloul Arbitrilor.

 2. Jurământul se depune în şedinţă solemnă.

 

ART. 13

Arbitrii înainte de a fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor, Secțiunea „activi”, trebuie să depună copia Certificatului de Înregistrare Fiscală eliberat de către ANAF.

 

ART. 14

 1. Arbitrii Tribunalului, în termen de 30 de zile, după depunerea Jurământului primesc legitimația de arbitru care are valabilitate 2 ani (Anexa nr. 1).

 2. Pentru fiecare semestru se aplică o viză semestrială, care certifică faptul că arbitrul și-a achitat taxa profesională.

 

ART. 15

(1) Numirea în funcţiile de conducere ale sediilor zonale ale Tribunalului se face prin concurs, care se organizează ori de câte ori este necesar.

(2) Revocarea din funcţiile de conducere ale sediilor zonale ale Tribunalului Permanent se dispune pentru următoarele motive:

a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere;

b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale;

c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare, prevăzute la art. 39 din prezentul Statut.

 

ART. 16

(1) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite – rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale.

(2) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal colaborarea cu conducerea Tribunalului, comportamentul şi comunicarea cu arbitrii, cu personalul auxiliar, cu justiţiabilii, cu persoanele implicate în actul de arbitraj și cu alte instituţii.

(3) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Regulile de procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și de alte documente ale Tribunalului.

(4) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză – sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi de adaptare rapidă la situațiile neprevăzute.

 

Capitolul IV. Atribuțiile arbitrilor

ART. 17

 1. Arbitrii Tribunalului au atribuții jurisdicționale și atribuții administrative.

 2. Arbitrii Tribunalului au următoarele atribuții juridicționale:

 3. verfică cererea de arbitraj din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă și fond și, atunci când este cazul, pune în vedere reclamantului (reclamanților) completarea acesteia;

 4. legitimeză părțile prezente, pe apărătorii/mandatarii accestora, precum și alți participanți la ședința de arbitraj ;

 5. primesc înscrsurile depuse de părți;

 6. verifică competența Tribunalului de a soluționa cauza și motivează decizia de reținere sau de declinare a competenței;

 7. informează părțile cu privire la posibilitatea soluționării pe cale amabilă, prin mediere, a litigului;

 8. pune în dezbatere excepțiile invocate de părți sau din oficiu de tribunalul arbitral și le admite sau respinge motivate;

 9. pune în dezbatere cererile părților și decide admiterea sau respingerea acestora;

 10. încuviințează măsurile asiguratorii și măsurile provizorii cu privire la obiectul litigiului și constată anumite împrejurări de fapt;

 11. admite probele și le administrează potrivit dispozițiilor Regulilor de procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și ale Codului de procedură civilă;

 12. solicită, atunci când este cazul informații scrise autorităților publice necesare pentru soluționarea cauzei;

 13. redactează încheierile de ședință;

 14. dă cuvântul părților pentru a pune concluzii pe fond;

 15. deliberează în secret

 16. întocmește minuta și pronunță hotărârea;

 17. redactează hotărârea arbitrală

 18. prezintă conducerii tribunalului hotărârea arbitrală în vederea aplicării ștampilei cu mențiunea „DEFINITIV”;

 19. comunică hotărârea părților;

 20. la cererea părților pronunță hotărâri de lămurire sau de completare și încheieri de îndreptare a hotărârilor arbitrale.

(3) Arbitrii Tribunalului au următoarele atribuții administrative:

a) primește pe bază de proces verbal dosarul cauzei;

b) comunică părților cererea, întâmpinarea (cererea reconvențională) și înscrisurile atașate la acestea;

c) stabilesc termenele de judecată și le comunică părților;

d) asigură confidențialitatea dosarului cauzei și a lucrărilor din cadrul ședințelor de judecată (atrag atenția terțelor persoane care participă la ședințele de arbitraj cu privire la păstrarea confidențialității identității părților și a datelor din dosarele și solicită semnarea unui acord de confidențialitate);

e) întocmesc adresele către experți;

f) întocmesc adresele către instituții publice;

g) pregătesc dosarele pentru arhivare, respectiv: pun în ordine cronologică înscrisurile din dosar, completează opisul cu documentele aflate la dosar, leagă, numerotează și certifică dosarul;

h) predau pe bază de proces verbal dosarul persoanei responsabile cu arhivarea dosarelor.

 

Capitolul V. Suspendarea și încetarea calității de arbitru 

 

ART. 18

 • Calitatea de arbitru se suspendă:

a) ca sancțiune disciplinară;

b) pentru neplata în termen a taxei profesionale;

c) pentru că nu a urmat cursul de pregătire inițială a arbitrilor (în cazul arbitrilor care au dobândit această calittate înainte de intrarea în vigoare a prezentului Statut) .

(2) Calitatea de arbitru se suspendă de drept, în cazul în care împotriva arbitrului  s-a luat măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.

 

ART. 19

Calitatea de arbitru încetează:

a) la cererea scrisă a arbitrului;

b) prin deces;

c) în cazul în care arbitru este diagnosticat cu o afecțiune care îi afectează discernământul;

d) ca sanctiune disciplinară;

e) în cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea pentru o infracţiune care aduce atingere prestigiului profesiei sau s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate;

f) pentru neachitarea taxei profesionale doi ani consecutiv.

 

ART. 20

 1. Suspendarea și încetarea calitatii de arbitru se dispun sau se constată de către președintele Tribunalului.

 2. În caz de încetare a calității de arbitru, numele și prenumele acestuia se radiază din Tabloul Arbitrilor. Dosarul de arbitru se distruge pe baza unui proces-verbal în termen de 6 luni de la încetarea calității de arbitru al Tribunalului.

 

Capitolul VI. Incompatibilităţi

 ART. 21

Profesia de arbitru este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția celor care prin legile/regulamentele de organizare și funcționare se interzice în mod expres ca persoana în cauză să aibă calitatea de arbitru sau să exercite alte profesii.

 

Capitolul VII. Interdicții

ART. 22

Arbitrul care este şi avocat, nu poate arbitra un litigiu cu privire la care a desfăşurat sau urmează să desfășoare activităţi avocaţiale.

 

ART. 23

Arbitrii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de arbitraj în cazurile care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii.

 

ART. 24

Arbitrilor Tribunalului le este interzis:

a) să facă parte din organizaţii, societăţi sau alte forme asociative care au ca obiect de activitate arbitrajul sau acţiuni circumscrise arbitrajului (şcoli de formare, promovare, cercetare etc.);

b) să fie înscrişi pe tabloul arbitrilor altor tribunale/curți/camere/instanțe arbitrale;

c) să organizeze sau să participe în calitate de arbitru la ședințe de arbitraj ad-hoc fără aprobarea scrisă a conducerii Tribunalului;

d) să-și exprime în public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau care au făcut obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului;

e) să dea consultaţii scrise sau verbale în cauzele în care au fost desemnați ca arbitri;

f) să divulge, indiferent sub ce formă, informaţiile obţinute în calitate de arbitru într-un litigiu aflat pe rolul Tribunalului, atât pe timpul judecării cauzei, cât şi după soluţionarea acesteia;

g) să facă publice, indiferent sub ce formă, informaţiile cu privire la un dosar aflat în curs de soluţionare sau judecat de către Tribunal, indiferent de perioada de timp care a trecut de la data luării la cunoștință a conținutului acestora;

h) să comunice altor persoane procedurile de lucru, materialele didactice şi înscrisurile cu privire la care conducerea Asociaţiei și/sau preşedintele Tribunalului au făcut mențiuni potrivit cărora acestea nu sunt destinate publicităţii, precum și alte date și informații cu caracter intern care nu au făcut obiectul postării pe rețele de socializare și/sau pe paginile oficiale ale tribunalului/asociației;

i) să copieze, fotografieze, multiplice sau să scoată din sediile Tribunalului documente și înscrisuri, cu excepția situațiilor în care conducerea Trbunalului a aprobat acest lucru;

j) să divulge, indiferent prin ce modalitate, conținutul unor documente referitoare la proiecte, programe, parteneriate, planuri de promovare, situația financiar-contabilă precum și orice alte materiale privitoare la evoluţia şi dezvoltarea Tribunalului;

k) să facă declaraţii de presă ori să transmită comunicate privind activitatea Tribunalului, fără un mandat scris acordat de conducerea Tribunalului;

l) să înregistreze audio, video sau prin orice alte mijloace tehnice şedinţele, întâlnirile de lucru și orice alte evenimente organizate de Asociaţie și/sau de Tribunal fără acordul scris al conducerii Tribunalului. Excepţie fac evenimentele la care invitaţiile au fost publice, iar participarea este permisă oricărei persoane interesate;

m) să denigreze activitatea desfășurată la nivelul Asociației și/sau a Tribunalului. În situația în care arbitrii consideră că activitatea desfășurată la nivelul Asociației și/sau a Tribunalului nu corespunde scopului pentru care acestea au fost înființate, ori au alte nemulțumiri, au obligația de a semnala în scris conducerii Tribunalului aspectele constatate;

n) să aibă manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probităţii profesionale și prestigiului Asociației, Tribunalului sau instituției arbitrajului, în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;

o) să aibă atitudini nedemne pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, atât față de colegi cât și față de personalul tribunalului, colaboratori (avocaţi, consilieri juridici, experţi etc.), martori, justiţiabili ori reprezentanţi ai altor instituţii.

 

Capitolul VIII. Drepturi și obligațiile arbitrilor Tribunalului 

 

ART.25

 • Arbitrii Tribunalului au următoarele drepturi:

 1. să fie desemnati în calitate de arbitri în litigiile aflate pe rolul Tribunalului, cu condiția să fie înscriși pe Tabloul Arbitrilor Secțiunea „activi”;

 2. să fie remunerați cu onorariul prevăzut în Regulile de Procedură ale Tribunalului;

 3. să refuze preluarea cazurilor în situația în care:

– au relații de rudenie cu una sau mai multe părți implicate în litigiul în care au fost desemnați în calitate de arbitrii;

– au un litigiu asemănător pe rolul unei instanțe arbitrale sau judecătorești;

– sunt sau au fost angajați, au lucrat la una dintre părțile litigante;

– au desfășurat activități avocațiale pentru una dintre părți;

– orice alte situații care ar pune la îndoială corectitudinea și imparțialitatea acestuia.

 1. să participe la programele de pregătire profesională și la evenimentele organizate de către Asociație și Tribunal;

 2. să consulte publicațiile, lucrările și materialele documentare de care dispune Tribunalul;

 3. să fie înscris pe Tabloul Arbitrilor Secțiunea „activi”/Secțiunea ”inactivi” sau să înceteze activitatea de arbitraj;

 4. să-și reia activitatea ca arbitru activ în cazul în care a fost suspendați, după îndeplinirea tuturor cerințelor pentru a fi arbitru activ;

 5. să se legitimeze ca arbitru cu legitimația eliberată de Asociația de Arbitraj Instituționalizat;

 6. să participe la elaborarea de publicaţii, articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice;

 7. să fie membri ai unor societăţi ştiinţifice sau academice, precum şi ai unor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, cu excepția celor care au ca obiect de activitate arbitrajul;

 8. să promoveze arbitrajul în mediile și zonele în care își desfășoară activitatea;

 9. să încheie asigurări de risc profesional.

 

ART.26

 • Arbitrii Tribunalului au următoarele obligații:

 1. să îndeplinească în termenele prevăzute de Regulile de procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Codul de procedură civilă a atribuțiilor prevăzute de art. 17 din Prezentul statut;

 2. să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, legile și regulamentele internaționale privitoare la arbitraj, Statutul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Regulamentul de organizare și funcționare al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Codul deontologic, Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, deciziile Președintelui Tribunalului și hotărârile Consiliului Director al Asociației cu privire la activitatea de arbitraj;

 3. să soluționeze cu bună credință, neutralitate, imparțialitate și cu respectarea dispozițiilor Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Codului de procedură civilă, Codului civil și legilor în vigoare, litigiile în care a fost desemnați în calitate de arbitru;

 4. să fie prezenți la toate ședințele de arbitraj în dosarele în care au fost desemnați;

 5. să refuze preluarea cazului dacă se află în una din următoarele situații:

 – dacă a luat cunoștință de una din situațiile care îi împiedică să fie neutrii sau imparțiali;

 • dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părți într-o procedură judiciară sau a mediat disputa supusă arbitrajului;

 • dacă a acordat uneia dintre părți consultanță în cauza în care a fost desemnat;

 1. să participe la toate evenimentele organizate de către Tribunal și de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat;

 2. să-și îmbunătățească permanent nivelul de pregătire profesională, prin studiu individual și/sau prin participarea la cursurile de perfecționare organizate de către Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România;

 3. să participe cu teme, articole și referate la conferințele/seminariile /simpozioanele/mesele rotunde organizate de către Tribunal sau Asociație;

 4. să apere imaginea și prestigiul Tribunalului și Asociației;

 5. să achite semestrial taxa profesională stabilită la începutul fiecărui an de către Consiliul Director al Asociației;

 6. să depună Jurământul;

 7. să se prezinte la datele stabilite de către conducerea Tribunalului în vederea evaluării profesionale;

 8. să comunice conducerii Tribunalului schimbarea datelor de identitate, a adresei de domiciliu, a numărului de telefon și a adresei de e-mail;

 9. să comunice imediat conducerii Tribunalului despre faptul că este cercetat penal sau că face obiectul unei proceduri judiciare;

 10. să-și vizeze semestrial legitimația de arbitru. Vizarea legitimației este condiționată de plata taxei profesionale;

 11. să apere interesele și imaginea profesiei de arbitru, să contribuie la creșterea prestigiului acesteia și în toate împrejurările să se abțină de la orice atitudini potrivnice de natură să lezeze imaginea profesiei sau a unui alt coleg arbitru.

 

Capitolul IX. Formarea profesională şi evaluarea periodică a arbitrilor

 

ART. 27

Formarea inițială și continuă a arbitrilor Tribunalului se realizează în cadrul Institutului pentru Pregătirea Arbitrilor din România, care funcționează în cadrul Asociației.

 

ART. 28

(1) Formarea iniţială a arbitrilor Tribunalului se realizează în cadrul Institutului pentru Pregătire a Arbitrilor din România, potrivit Regulamentului de dobândire a calității de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Admiterea la Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România în vederea dobândirii calității de arbitru al Tribunalului se face prin concurs, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii de șanse.

(3) Concursul de admitere se organizează anual și ori de câte ori nevoile de persoanal ale Tribunalului impun acest lucru. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere se publică pe pagina de internet a Asociației și a Tribunalului.     

(4) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv comisiile de concurs şi constituirea acestora, probele de concurs şi modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor se stabilesc prin Regulamentul de dobândire a calității de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

 

ART.29

(1) Formarea profesională continuă a arbitrilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii acestora în exercitarea funcţiei. Formarea iniţială şi continuă este un drept şi o îndatorire pentru arbitrii Tribunalului.

(2) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de necesitățile de formare a arbitrilor Tribunalului, precum și de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor arbitrale şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate şi operarea pe calculator.

 

ART. 30 

Arbitrii Tribunalului au obligaţia de a urma în cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator organizat de Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România. Excepție fac arbitrii care au urmat cursuri în domeniu și au depus la dosarul personal documente în acest sens.

 

ART. 31

(1) Președintele Tribunalului aprobă anual, programul de formare profesională continuă a arbitrilor.

(2) Formarea profesională continuă a arbitrilor se realizează ţinând seama de necesitatea specializării lor.

 

ART. 32

Arbitrii Tribunalului trebuie să parcurgă cursurile de pregătire profesională continuă care vor fi echivalate cu puncte profesionale. Aceștia sunt obligați să parcurgă cursuri de pregătire a căror echivalare trebuie să însumeze minimum 20 de puncte profesionale anual.

 

Capitolul X. Evaluare profesională

ART. 33

 • Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, arbitrii sunt supuşi o dată la doi ani unei evaluări privind calitatea activităţii desfășurate, eficienţa acesteia, integritatea şi nivelul de pregătire profesională.

 • În cazul arbitrilor numiţi în funcţii de conducere evaluarea activității se va realiza anual sau ori de câte ori este nevoie.

 

ART. 34

 • Arbitrii care la evaluarea profesională primesc mai puțin de nota 7.00 sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 luni cursuri speciale de pregătire organizate de Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România.

 • Arbitrii nemulţumiţi de nota obținută la evaluarea profesională pot face contestaţie în termen de 3 de zile lucrătoare de la comunicare.

(3) Arbitrii care obțin mai puțin de nota 7.00 în urma a două evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale de pregătire organizate de Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România.

(4) Arbitrii care în urma a două evaluări profesionale consecutive obțin o notă mai mică de nota 7.00  sunt obligați să urmeze programul de pregătire inițială a arbitrilor. În caz de refuz aceștia sunt excluși din rândul arbitrilor Tribunalului.

 

Capitolul XI. Evaluarea psihologică periodică

ART.35

 • Arbitrii sunt obligați să depună din doi în doi ani la dosarul de arbitru rezultatele unei evaluări psihologice.

 • În situația în care în urma evaluării psihologice se constată că suferă de o boală care afectează discernământul, arbitrul își pierde calitatea de arbitru al Tribunalului.

 

Capitolul XII. Răspunderea disciplinară, civilă, penală, materială

 

ART. 36

 • Conducerea Tribunalului are obligația să ia măsuri pentru protecția onoarei și prestigiului profesiei, verificarea respectării legalității, a prezentului Statut, a Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permnent de Arbitraj Instituțiionalizat, a Regulamentului de organizare și funcționare a Tribunalului, a hotărârilor și deciziilor organelor de conducere ale Tribunalului și ale Asociației.

 • Fapta arbitrului săvârșită cu vinovăție prin care încalcă dispozițiile actelor normative menționate la alin. (1), constituie abatere disciplinară și se pedepsește potrivit prezentului Statut.

 • Arbitrii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul instituției.

 

ART. 37

(1) Există rea-credinţă atunci când arbitrul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.

 (2) Există gravă neglijenţă atunci când arbitrul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual.

 

ART. 38

Constituie abateri disciplinare:

 1. neîndeplinirea în termenle pevăzute de Regulile de procedură ale Tribunalului sau Codul de procedură civilă a atribuțiilor prevăzute în art. 18 din prezentul Statut;

 2. divulgarea, diseminarea de informații privind datele din dosarele aflate pe rolul Tribunalului sau soluționate de către arbitrii Tribunalului;

 3. atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverenţioase faţă de colegi, justițiabili, colaboratori (avocați, consilieri juridici, experți, mediatori, traducători etc.);

 4. absența nemotivată sau întârzierile repetare de la ședințele de arbitraj;

 5. neglijența în redactarea încheierilor și hotărârilor arbitrale;

 6. înscrierea în organizaţii, societăţi sau alte forme asociative care au ca obiect de activitate arbitrajul sau acţiuni circumscrise arbitrajului (şcoli de formare, promovare, cercetare etc.), precum și înscrierea ca arbitru pe tabloul arbitrilor al altor tribunale/curți/camere/instanțe arbitrale;

 7. organizarea/participarea în calitate de arbitru la ședințe de arbitraj ad-hoc fără aprobarea scrisă a conducerii Tribunalului;

 8. exprimarea în public a unor opinii cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau care au făcut obiectul unui dosar instrumentat de către alți arbitri ai Tribunalului;

 9. acordarea de consultații scrise sau verbale în probleme litigioase în care sunt desemnați ca arbitrii;

 10. comunicarea către persoane din afara Tribunalului a unor proceduri de lucru, materialele didactice, documente şi înscrisuri cu privire la care conducerea Asociaţiei și/sau preşedintele Tribunalului au făcut mențiuni potrivit cărora acestea nu sunt destinate publicităţii, precum și alte date și informații cu caracter intern care nu au făcut obiectul postării pe rețele de socializare și/sau pe paginile oficiale ale tribunalului/asociației;

 11. copierea, fotografierea, multiplicarea sau scoaterea de documente și înscrisuri din incinta sediilor Asociației și/sau a Tribunalului, ori din alte spații în care acestea își desfăşoară activitatea, fără acordul conducerii asociaţiei sau a tribunalului;

 12. divulgarea către alte persoane indiferent de calitatea acestora, a documentelor referitoare la proiecte, programe, parteneriate, planuri de promovare, situația financiar-contabilă precum și orice alte materiale privitoare la evoluţia şi dezvoltarea Tribunalului;

 13. efectuarea unor declaraţii de presă ori transmiterea unor comunicate privind activitatea Tribunalului, fără un mandat scris acordat de conducerea Tribunalului;

 14. înregistrarea audio, video sau prin orice alte mijloace tehnice a ședințelor, întâlnirilor de lucru și a oricăror altor evenimente organizate de Asociaţia și/sau de Tribunalul fără acordul scris al conducerii Tribunalului. Excepţie fac evenimentele la care invitaţiile au fost publice, iar participarea la acestea este permisă oricărei persoane interesate;

 15. denigrarea activității desfășurate la nivelul Asociației și/sau a Tribunalului;

 16. manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probităţii profesionale și prestigiului asociației, tribunalului sau instituției arbitrajului, în exercitarea sau în afara atribuţiilor de serviciu;

 17. atitudinile nedemne de pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, atât față de colegi cât și față de personalul tribunalului, colaboratori (avocaţi, consilieri juridici, experţi, etc.), martori, justiţiabili ori reprezentanţi ai altor instituţii;

 18. absenţele nemotivate de la activităţile organizate de către Asociație și de către Tribunal;

 19. încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind pe arbitrii Tribunalului;

 20. refuzul nejustificat de a primi la dosarul cauzei a cererilor, concluziilor, memoriilor sau actelor depuse de părţile din proces sau de a îndeplini obligațiile de serviciu;

 21. nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când arbitrul ştie că există una din cauzele care îl obligă să se abțină;

 22. nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

 23. imixtiunea în activitatea altui arbitru;

 24. nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de către preşedintele Tribunalului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente;

 25. folosirea statutului de arbitru pentru a obţine un tratament favorabil din partea autorităţilor sau intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni;

 26. exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, precum utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor arbitrale sau al actelor judiciare ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul Tribunalului sau demnitatea profesiei de arbitru.

 

ART. 39

Sancţiunile disciplinare aplicabile arbitrilor sunt:

 1. mustrarea;

 2. avertismentul;

 3. suspendarea de pe Tabloul Arbitrilor activi;

 4. excluderea din rândul arbitrilor Tribunalului.

 

ART. 40

 • Arbitrul poate fi suspendat în următoarele situații:

 1. când a comis una din abaterile disciplinare prevăzute la art. 38 din prezentul Statut;

 2. când a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;

 3. când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă, arestul la domiciliu, controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune;

 4. când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-şi exercite activitatea în mod corespunzător;

 5. când nu a achitat taxa profesională pe semestrul anterior – în  acest caz măsura suspendării se ia până la data la care arbitrul achită restanțele;

 6. când la evaluarea cunoștințelor de specialitate nu a obținut nota 7.00 – în acest caz măsura suspendării se ia până la data la care arbitrul a parcurs un curs de pregătire și a obținut nota 7.00 la evaluarea după acest curs;

 7. când hotărârea pronunțată în unul din dosarele în care a fost desemnat a fost anulată din motive imputabile arbitrului până la parcurgerea unui curs de pregătire profesională.

 

ART. 41

 • Orice persoană poate sesiza conducerea Tribunalului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a arbitrilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare.

 • Lipsa datelor de identificare ale petentului sau lipsa semnăturii acestuia duce la respingerea sesizării.

 

ART. 42

 • Cercetarea disciplinară a arbitrilor se poate exercita în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii

 • Cercetarea disciplinară reprezintă totalitatea activităților desfășurate în vederea stabilirii existenței sau inexistenței unei abateri disciplinare, cu privire la aspectele care au fost sesizate sau despre care au luat cunoștință în mod direct, la cauzele și împrejurările concrete în care s-a sâvârșit abaterea disciplinară.

 • Cercetarea disciplinară se efecuează cu respectarea principiului nevinovăției, principiului garantării dreptului la apărare, principiului legalității, principiului aflării adevărului și principiului celerității.

 

ART. 43

 • Cercetarea abaterii disciplinare se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină numită prin hotărâre a președintelui Tribunalului.

 • Comisia de disciplină va fi compusă din cinci membrii. Președintele comisiei disciplinare va fi numit de către președintele Tribunalului, iar ceilalți membrii vor fi trași la sorți.

 • Membrii comisiei de disciplină nu trebuie să fie în relații de prietenie sau de dușmănie cu arbitrul cercetat disciplinar. Pentru motive întemeiate membrii comisiei de disciplină se pot abține. Totodată, arbitrul cercetat disciplinar poate să ceară recuzarea unora dintre membrii comisiei de disciplină.

 

ART. 44

 • La începutul fiecărui an Președintele Tribunalului numește 15 arbitrii din care pot fi aleși prin tragere la sorți patru din cei cinci membrii ai comisiilor de disciplină.

 • Arbitrii care pot face parte din comisiile de disciplină trebuie să aibă cel puțin un an vechime în profesia de arbitru, să aibă o bună reputație profesională și să nu fi fost cercetați disciplinar în calitate de arbitru al Tribunalului.

 

ART. 45

 • Arbitrul cercetat disciplinar este invitat pentru a da explicații cu privire la existența/inexistența faptei de care este învinuit și cu privire la împrejurările săvârșirii acesteia.

 • În cazul în care arbitrul cercetat nu se prezintă, membrii comisiei de disciplină întocmesc un proces-verbal cu privire la faptul că arbitrul a fost invitat și nu s-a prezentat la termenul stabilit.

 • Invitația arbitrului la comisia de disciplină se repetă o singură dată.

 • Dacă arbitrul nu se prezintă la comisia de disciplină nici după a doua invitație dosarul se soluționează în lipsa acestuia.

 • Arbitrul cercetat este în drept să ceară copii de pe înscrisurile existente la dosar, să fie asistat de un apărător sau să fie însoțit de un coleg arbitru și să-și formuleze apărările.

 • Membrii comisiei de disciplină trebuie să respecte dispozițiile legale, să fie imparțiali și obiectivi și să nu aducă atingere deminității arbitrului cercetat disciplinar.

 

ART. 46

 • Hotărârea comisiei de disciplină se ia cu majoritate de voturi.

 • Hotărârea se comunică în scris arbitrului care a fost cercetat disciplinar.

 • Hotărârea comisiei de disciplină poate fi atacată în termen de 15 zile la instanța de contencios administrativ pe rază căreia are sediul Tribunalul. Acțiunea în contencios administrativ suspendă executarea hotărârii atacate.

 • Președintele comisiei de disciplină, la cererea instanței de contencios administrativ, înaintează dosarul cauzei în copie certificată.

 

ART. 47

 • În stabilirea sancțiunii disciplinare se va ține cont și de următoarele elemente:

 1. comportamentul anterior al arbitrului;

 2. împrejurările în care a fost săvârșită fapta;

 3. urmările socialmente periculoase ale faptei săvârșite;

 4. gradul de vinovăție;

 5. preocuparea de a înlătura urmările faptei săvârșite;

 6. conduita arbitrului pe timpul cercetării disciplinare.

 • Este interzisă aplicarea mai multor sancțiuni pentru aceeași abatere disciplinară:

 • Abaterile disciplinare repetate constituie circumstanțe agravante în individualizarea sancțiunilor.

 

ART. 48

 • Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

 • Răspunderea civilă a arbitrului poate fi angajată pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligațiilor sale profesionale.

 • Răspunderea penală a arbitrului poate fi atrasă atunci când există date asupra săvârșirii de către aceasta a unei fapte prevăzută de legea penală. Pe durata derulării urmăririi penale și a judecății, cercetarea disciplinară se suspendă, urmând a fi reluată după soluționarea cauzei. În cazul trimiterii în judecată, arbitrul este suspendat din profesie până la soluționarea cauzei.

 

ART. 49

 • Dosarul de cercetare disciplinară se păstrează în arhiva Tribunalului pe o perioadă de 3 ani de la data soluțiionării acestuia.

 • Reclamarea cu rea credință a unui arbitru de către un alt arbitru constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prezentului Statut.

 

Capitolul XIII. Dispoziții finale

ART. 50

Orice dispoziție contrară  cuprinsă în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Tribunalului Permanenet de Arbitraj Instituționalizat, Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și din hotărârile conducerii Tribunalului se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului Statut.