REGULAMENT privind accederea în profesia de ARBITRU

CAPITOLUL I.
Dispoziţii generale

 

Art. 1. Poate fi arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituțíonalizat (denumit în continuare și Tribunalul) persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are capacitate deplină de exercițiu;

 2. este licențiată a unei facultăți de drept. În funcție de nevoile de personal, cu aprobarea conducerii instituției, poate fi licențiată în alt domeniu decât cel juridic;

 3. este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei de arbitru;

 4. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei înfracțiuni care să aducă atingere profesiei de arbitru;

 5. a obținut minim media generală 6.00 la examenul de primire în profesia de arbitru;

 6. a depus o cerere de înscriere pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului;

 7. a depus jurământul de intrare în profesie;

 8. a participat la Cursul de pregătire  inițială „PROCEDURA ARBITRALĂ”.

 

Art. 2. Primirea în profesia de arbitru al Tribunalului se realizează în baza unui examen organizat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat (denumită în continuare și Asociația), potrivit prezentului Regulament.

 

Art. 3. (1) Arbitrii Tribunalului au obligația să frecventeze formele de pregătire profesională organizate de către Asociație..

(2) Refuzul participării la cursurile de pregătire profesională sau lipsa de la acestea fără motive temeinice atrag suspendarea de pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului.

 

Art. 4. Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția celor prin care legile și regulamentele de organizare și funcționare interzic  expres acest lucru.

 

CAPITOLUL II.
PRIMIREA ÎN PROFESIA
DE ARBITRU

 

Secțiunea I. Examenul de primire în profesia de ARBITRU

I.1.Organizarea examenului

 

Art. 5. Examenul pentru primirea în profesia de arbitru este organizat de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat.

 

Art. 6. Examenul este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii:

 • caracterul echitabil şi nediscriminator;

 • caracterul transparent;

 • caracterul obiectiv al modalităţii de corectare.

 

Art. 7. Examenul are caracter practic – aplicativ.

 

Art. 8. Tematica, bibliografia de examen, metodologia de examinare şi data la care se susţin probele de examen sunt stabilite prin  decizie a Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat (denumit în continuare Consiliul Director).

 

Art. 9. (1) La examen se pot înscrie persoanele care doresc să acceadă în profesia de arbitru şi care fac dovada că au absolvit, cu diplomă de licenţă, studii juridice.

(2) Consiliul Director poate, în funcție de nevoile instituției, să solicite candidaților îndeplinirea și a altor criterii, cum ar fi să facă dovada promovării unui examen într-o profesie juridică.

(3) Prin excepție, Consiliul Director poate să aprobe înscrierea la examen a absolvenților de studii superioare (cu diploma de licență) din alte domenii decât cele juridice.

 

Art. 10. Examenul pentru primirea în profesia de arbitru se desfășoară online.

 

 I.2. Modalitatea de examinare

 

Art. 11. Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe cu caracter practic – aplicativ. Timpul alocat pentru rezolvarea acestui subiect nu trebuie să depășească 150 de minute de la primirea subiectului.

 

Art. 12. Vor fi declaraţi admişi candidaţii în ordinea mediei obținute dar nu mai puțin de 6.00 (șase).

 

I.3. Înscrierea la examen

Art. 13. (1) Perioada și sediul unde se depun dosarele, precum și modalitatea de susținere a examenului, calendarul activităților pendinte organizării examenului și înscrierii pe Tabloul Arbitrilor, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director.

(2) Data, sediul unde se depun dosarele, model de cerere de înscriere, documente necesare la dosar, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe pagina facebook a Tribunalului.

 

Art. 14. (1) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (3) se trimit de candidat prin poștă/curier sau pe adresa de e-mail la sediul central al Tribunalului.

(2) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie a candidatului din care să rezulte că a luat la cunoștință de prezentul Regulament și că în cazul în care va fi declarat admis nu poate să se înscrie pe Tabloul altei instituții de arbitraj decât cel al Tribunalului.

         (3) Dosarul candidatului cuprinde următoarele documente:                         

– Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 1 din prezentul Regulament;

– Declarație de luare la cunoștință de dispozițiile Regulamentului de accedere în profesia de arbitru, conform Anexei nr. 2 din prezentul Regulament;

– Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Anexei nr. 6 din prezentul Regulament;

– Curriculum vitae, model european;

– Carte de identitate – copie;    

– Certificat de naștere și Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată;

– Diploma de licență sau Adeverință provizorie – copie certificată;

– Cazier judiciar – original;      

– Adeverință medicală cu mențiunile “Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice și contagioase” și “Apt pentru profesia de arbitru” – original;

– Două fotografii color – 3×4 cm;

– Taxă de examinare (poate fi achitată în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema – Târgoviște.

 

Art. 15. (1) Candidații vor susține un interviu online în fața conducerii Tribunalului sau a persoanelor desemnate de aceasta. Candidatul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail cu privire la data și ora interviului.

(2) Criteriile de evaluare urmărite prin interviu sunt:

a) Cunoștințe juridice;

b) Abilități și competențe specifice, respectiv: aptitudini analitice, sintetice, de decizie; capacitatea de a utiliza limba română; preocupare pentru calitatea lucrărilor; abilităţi de lucru în echipă şi flexibilitate; capacitate de a manifesta autocontrol, pentru a gestiona impulsivitatea; abilități de analiză şi documentare; preocupare pentru studiu şi autoperfecţionare; capacitate de comunicare; capacitate de adaptare la situaţii noi; motivaţie profesională; capacitate de organizare a activităţii; rezistenţă la efort şi stres; bună conduită în societate.

c) Competențe în domeniul IT – cunoștințe de tehnoredactare documente și abilităţi de utilizare a instrumentelor software standard – MS Office, de navigare pe internet şi de utilizare a instrumentelor tehnice de comunicare la distanţă.

Art. 16. (1) Rezultatele interviului și ale verificării dosarului de candidat se validează de Comisia de examinare se transmit personal candidaților.

(2) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei. Contestația se se transmite pe adresa de e-mail: arbitraj.instituționalizat@gmail.com.

(3) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examinare în termen de 24 de ore de la primirea acesteia.

(4) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică candidaților pe adresa de e-mail a acestora, menționată în Curiculum vitae.

Art. 17. (1)Taxa de înscriere la examen se restituie, în proporţie de 50%, numai candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea interviului/examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare.

 (2) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen împreună cu documentele justificative se trimite pe adresa de e-mail: arbitraj.institutionalizat@gmail.com.

(3) Cererea se soluţionează de Consiliul Director în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

(4) Taxa se restituie după soluționarea cereri, banii fiind virați în contul bancar indicat de către solicitant.

Art. 18. Cu o zi înainte de data stabilită pentru examen, Consiliul Director va preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor.

I.4. Comisiile de examen

 

Art. 19. Comisia de examen este desemnată de Consiliul Director.

 

Art. 20. (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului, Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de supraveghere, Comisia de corectare (care poate fi aceeași cu comisia de elaborare a subiectelor), Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al treilea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest sens declaraţii pe propria răspundere, conform Anexei nr. 7 din prezentul Regulament.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei de examinare, în vederea înlocuirii sale.

(4) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor și membrii Comisiei de corectare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 21. (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată de Consiliul Director şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a) verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art. 14 din prezentul Regulament;

b) centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;

c) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului;

d) instruieşte înaintea examenului persoanele care asigură supravegherea online a candidaților;

e) listează și păstrează în condiţii de deplină siguranţă speța pentru proba practica şi baremul de evaluare;

f) distribuie pe e-mail candidaţilor speța pentru proba practică;

g) afişează baremul de evaluare la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat după încheierea examenului;

h) organizează transportul lucrărilor de la sala unde sunt listate la locul de corectare și răspunde de securitatea acestora;

i) întocmeşte listele finale;

j) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă concluziile Consiliul Director;

k) informează de îndată Preşedintele Comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul Regulament;

l) propune Consiliul Director eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului

m) exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.

(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului Regulament .

 

Art. 22. (1) Preşedintele Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor comisiei, coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuţiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte atribuţii decât cele specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.

(3) Membrii comisiilor de examen, în termen de 3 zile de la desemnare, vor semna o declarație prin care își vor exprima consimţământului de a face parte din Comisia de examinare.

 

Art. 23. (1) Comisia de elaborare a subiectelor are în principal următoarele atribuţii:

a) elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

 • subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia de examen;

 • subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a bibliografiei studiate şi să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei;

 • să nu conţină probleme controversate în teorie sau practică;

 • subiectele să urmărească verificarea capacitaţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui caz practic.

b) predarea către Preşedintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;

c) elaborarea baremului de corectare.

 

Art. 24.(1) Fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor va proceda la evaluarea şi corectarea lucrărilor în condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

         (2) Activitatea de corectare a lucrărilor este confidenţială. Pe perioada corectării lucrărilor, fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor este responsabil  pentru  securitatea lucrărilor de examen şi a actelor întocmite în legătură cu corectarea acestora.

         (3) După finalizarea corectării, lucrările sunt predate pe bază de proces – verbal Preşedintelui Comisiei de examen.

 

Art. 25. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor recorectează și reevaluează lucrările a căror punctare iniţială a fost contestată şi acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.

 

Desfăşurarea examenului

 

Art. 26. Examinarea candidaţilor constă în întocmirea unei lucrări practice pentru a verifica aptitudinile acestor de a aplica cunoştinţele acumulate în cazuri practice.

 

Art. 27. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei sau sau cu alte persoane, sub sancţiunea eliminării din examen pentru fraudă.

 

Art. 28. (1) Candidații au obligația să fie prezenți în fața monitoarelor la ora transmisă de către comisia de examinare cu cel târziu o zi înainte de examan. Candidaţii care nu se află în fața monitorului în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine examenul.

(2) Din momentul deschiderii plicului cu subiectele de examen niciun candidat nu are voie să plece din fața monitorului prin intermediul căruia este examinat.

 (3) Niciun membru al comisiei de supraveghere nu poate să plece din fața monitorului prin intermediul căruia efectueaza supravegherea şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat examenului.

 (4) Un candidat desemnat de ceilalți participanți la examen desemnează numarul plicului cu una din variantele de examen.

(5) Fiecare candidat primeşte prin e-mail subiectul de examen și va redacta răspunsul în continuarea acestuia.

(6) Pe prima pagină, în colțul din partea dreaptă candidații vor completa cu majuscule numele şi prenumele

 (7) Lucrările care nu sunt completate cu numele și prenumele candidatului se anulează.

 

Art. 29. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comisiei de examen şi supraveghetorii nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea subiectelor.

         (2) La expirarea timpului acordat candidaţii transmit prin email lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit.

(3) Toţi candidaţii vor transmite pe adresa de e-mail indicată câte pagini are lucrarea.

 (4) Președintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen listează lucrările.

(5) Președintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen, împreună cu un membru al comisiei de supraveghere lipesc cu o etichetă colțul din dreapta (pe care este scris numele și prenumele candidatului), peste care se aplică ștampila asociației și semnătura președintelui Comisiei.

 (6) Comisia de supraveghere predă lucrarile pe bază de proces-verbal comisiei de corectare.

 

Art. 30. (1) Frauda sau încercarea de fraudare a examenului atrage eliminarea din examen.

(2) Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:

 1. înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării;

 2. comunicarea, prin orice mijloace, cu alte persoane, în afara comisiei de examinare;

 3. deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului, în afara celor indicate de către organizator;

 4. deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;

 5. substituirea de persoană.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către unul dintre membrii comisiei de supraveghere, iar lucrarea se va anula cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organizare a examenului.

(4) Pentru fiecare examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de Președinte şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele președintelui şi al supraveghetorilor.

(5) Candidatul eliminat din examen pentru frauda nu se mai poate înscrie la alte examene de intrarea în profesia de arbitru organizate de către Asociație.

 I.5. Barem. Corectare lucrări. Contestaţii. Rezultate finale

 

Art. 31. (1) Pe timpul corectării colţul lucrării nu se desigilează.

(2) După ce toate lucrările au fost corectate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa Preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează imediat în documentele de examen.

 

Art. 32. (1) Rezultatele se afișează la sediul Tribunalului și se publică pe pagina de facebook a Tribunalului.

         (2) Rezultatele se transmit pe adresa de e-mail a fiecărui candidat menționată în curriculum vitae depus la dosarul de candidat.

 (3) Corectarea lucrărilor se efectează la sediul Tribunalului.

 

Art. 33. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.

(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se numerotează şi se resigilează.

(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor, însoţite de un borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.

(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitiv.

(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu candidații admiși, care se publică pe pagina de facebook Tribunalul, se afişează la sediul Tribunalului și se transmit pe adresa de e-mail a fiecărui candidat menționată în curriculum vitae depus la dosarul de candidat.

 

Art. 34. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică la sediul Tribunalului și pe pagina de facebook Tribunalul.

(2) Pentru primirea în profesia de arbitru candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 6.00 (șase).

(3) Pentru departajarea candidaților aflați în situație de egalitate, se va avea în vedere nota obținută la criteriul de selecție constând în evaluarea cunoștințelor juridice.

 

Secţiunea II. Înscrierea pe Tabloul Arbitrilor

 

Art. 35.(1) Candidații care au promovat examenul au obligația ca până în data de menționată în Calendarul activităților pendinte examenului de primire în profesie să solicite, în scris, înscrierea pe Tabloul arbitrilor Tribunalului, conform modelului de Cerere (Anexa nr. 3 din prezentul Regulament).

(2) Crererea de înscriere împreună cu documentele precizate ca anexe și taxa de înscriere pe tablou, se transmit  pe adresa de e-mail a Tribunalului.

(3) Arbitrii înscriși pe Tablou primesc Decizia de înființare a biroului de arbitru, Legitimația de arbitru și au obligația să depună Jurământul de primire în profesie și să participle la Cursul de pregătire  inițială „Procedura arbitrală”.

        

 

CAPITOLUL III.
ORGANIZAREA ȘI
PARTICIPAREA
LA
CURSUL
„PROCEDURA ARBITRALA”

 

Art.36. Candidații care au promovat examenul au obligația ca până în data de menționată în Calendarul activităților pendinte examenului de primire în profesie să solicite, în scris, înscrierea la Cursul de pregătire inițială „Procedura arbitrală”, conform modelului de Cerere (Anexa nr. 8 din prezentul Regulament).

 

Art.37. Candidații care participă la curs au obligația să încheie până cel târziu prima zi de curs Contractul de formare (Anexa nr. 9 din prezentul Regulament).

 

Art.38. Candidații care nu au parcurs Cursul de pregătire inițială „Procedura arbitrală” pierd dreptul de a se înscrie pe Tabloul Arbitrilor.

CAPITOLUL IV.
DISPOZIŢII FINALE

 

Art.39. Arbitrii înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația:

– de a comunica, în termen de 5 zile calendaristice, orice modificare a datelor de identitate, adresă, numar de telefon, adresă de e-mail;

– de a participa la cursul de pregătire profesională și la toate activitățile Asociației și Tribunalului, precum și de a contribui la organizarea acestora;

– de a promova activitatea Tribunalului;

– de a achita taxa profesională