TAXELE ARBITRALE

Art. 1.

(1) Acţiunile şi cererile introduse la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat
sunt supuse taxelor arbitrale prevăzute în prezenta listă.

(1) Taxele arbitrale sunt datorate în condiţiile prezentelor Reguli de procedură
de către toate persoanele fizice sau juridice şi reprezintă plata serviciilor
prestate de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat şi arbitrii înscrişi
pe Tabloul Arbitrilor administrat de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

 

Art. 2

Taxele arbitrale se stabilesc diferenţiat, după cum obiectul acestora este evaluabil
sau nu în bani, precum şi în funcţie de complexitatea acţiunii, numărul arbitrilor
care compun tribunalul arbitral, alte elemente specifice litigiului.

 

Art. 3

(1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani se taxează astfel:

– până la valoare de 500 lei – taxa arbitrală de 200 lei (taxa minimă);

– între 501 – 5 000 lei – taxa arbitrală este de 500 lei;

– între 5 001 – 25.000 lei – taxa arbitrală este de 500 +  5 % din valoarea obiectului cererii ce depăşeşte 5 001 lei;

– între 25 001 – 50.000 lei – taxa arbitrală este de 1 200 + 3 % din valoarea obiectului cererii ce depăşeşte 25 001 lei;

– între 50 001 – 250.000 lei – taxa arbitrală este de 1 800 + 2 % din valoarea obiectului cererii ce depăşeşte 50 001 lei;

– între 250 001 –  400 000 taxa arbitrală este de 4 000 + 1 % din valoarea obiectului cererii ce depăşeşte 250 001 lei;

– peste 400 001 – taxa arbitrală este de 5 500 + 0,8 % din valoarea obiectului cererii ce depăşeşte 400 001 lei;

 

 (2) Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni:

a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial;

b) privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial;

c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

 

Art. 4

(1) În cazul acţiunilor posesorii taxa arbitrală se calculează la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită, dar nu mai puţin de 200 lei.

(2) Taxa arbitrală pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20 % din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul, dar nu poate fi mai mică de 200 lei. În cazul în care crererile au ca obiect servituţi taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servituţii, însă nu mai puţin de 200 lei.

 

Art. 5

Cererile în materia partajului se taxează cu 2,5% din valoarea bunurilor supuse împărţelii.

 

Art. 6

Se taxează cu 300 lei următoarele acţiuni şi cereri:

 1. cererile de valoare redusă;

 2. cererile privind ordonanţa de plată;

 3. cererile de evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept;

 4. cererile formulate pe calea ordonanţei preşedinţiale indiferent de valoarea cererii;

 5. cererile privind stabilirea sau acordarea de despăgubiri morale;

 6. cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial;

 7. cererile în anularea sau în constatarea unui act juridic nepatrimonial;

 8. cererile privind dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acesta nu priveşte şi plata anumitor sume de bani;

 9. acţiunile în grăniţuire; în situaţia în care se revendică şi o suprafaţă de teren, la taxa de timbru de 300 lei se adaugă şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;

 10. cererea de repunerea părţilor în situaţia anterioară, când nu este accesorie acţiunii în constatarea nulităţi, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial.

 

Art. 7

Se taxează cu 200 lei următoarele tipuri de cereri:

 1. cererile de recuzare a arbitrilor;

 2. cererile de repunere în termen;

 3. cererile de perimare;

 4. cererile de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii arbitrale;

 

Art. 8

Cererile de repunere pe rol, când suspendarea se datorează părţilor se taxează cu 50% din taxa arbitrală stabilită pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată.

 

Art. 9

Cererile pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie este de 5 lei/pagină.

 

Art. 10

Cererile pentru eliberarea oricăror certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat Dâmboviţa se taxează cu 5 lei/pagină.

 

Art. 11

Cererile pentru eliberarea de copii de pe hotărârile arbitrale cu menţiunea “definitive” se taxează cu 20 lei pentru fiecare exemplar .

 

Art. 12

Acţiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează cu 400 lei.

 

Art. 13

Cererile privitoare la stabilirea locuinţei minorului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare ale minorului, dreptul părintelui sau al altor persoane de a avea legături personale cu minorul se taxează cu 200 lei

 

Art. 14

Cererile privitoare la atribuirea contractului de închiriere se taxează cu 300 lei.

 

Art. 15

(1) Determinarea cuantumului taxelor arbitrale pentru acţiunile şi cererile introduse la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat se face de către tribunalul arbitral.

(2) Valoarea bunurilor imobile ce fac obiectul procedurii arbitrale se calculează la valoarea declarată. În cazul în care valoarea declarată de părţi este mai mică decât valoarea de expertiză, se va lua în calcul valoarea impozabilă sau cea stabilită în Expertiza Orientantivă a Valorilor de Circulaţie a Imobilelor întocmită la nivelul Camerei Notarilor Publici.

(3) Când prin cerere se solicită acordarea unor prestaţii succesive, dacă durata existenţei dreptului este nedeterminată, taxa de timbru se calculează la valoare corespunzător prestaţiei anuale.

 

Art. 16

(1) Când o acţiune are mai multe capete de cerere, taxa arbitrală se plăteşte pentru fiecare capăt de cerere în parte.

(2) Dacă în momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi anulată în parte, numai pentru capetele de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru.

(3) Cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală şi cererile de chemare în garanţie se taxează după regulile aplicabile obiectului cererii, dacă aceasta ar fi fost exercitată pe cale principală.

 

Art. 17

Dacă cererile sau acţiunile au fost introduse în comun de mai multe persoane, dacă obiectul procesului este un drept sau o obligaţie comună sau dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză sau dacă există o strânsă legătură, taxa judiciară de timbru se datorează în solidar.

 

Art. 18

(1) În afară de taxa arbitrală, pentru toate acţiunile, indiferent de natura sau complexitatea acestora, odată cu depunerea cererii arbitrale se achită de către reclamant o taxă de înregistrare dosar în valoare de 300 lei.

(2) Cererile de arbitrare  care nu au anexată dovada achitării taxe de înregistrare dosar nu sunt înregistrate în Registrul de evidență a dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Permanent dde Arbiraj Instituționalizat.

 

Art. 19

Taxele de înregistrare dosar și taxele arbitrale se achită în contul contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema, CUI 33063285.